Regulamin Wielkopolskiej Kartoteki Ornitologicznej

 

I.  Definicje

 1. Wielkopolska Kartoteka Ornitologiczna (WKO) – aplikacja internetowa udostępniona publicznie, służąca do zbierania obserwacji ornitologicznych z terenu Wielkopolskiego Regionu Ornitologicznego.
 2. Wielkopolski Region Ornitologiczny (WRO) - obszar badań wielkopolskich ornitologów i miłośników ptaków, z którego gromadzone są dane w WKO. Dokładny obszar badań oraz jego opis można znaleźć w stopce strony.
 3. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z WKO.
 4. Weryfikator (moderator) – specjalny użytkownik mający za zadanie weryfikację poprawności danych zgłoszonych w obserwacji. Ma dostęp do obserwacji zastrzeżonych, edycji obserwacji i eksportu zestawień wszystkich danych obserwacyjnych.
 5. Administrator – specjalny użytkownik mający za zadanie dopilnowanie prawidłowego działania systemu WKO. Ma uprawnienia do wszystkich funkcji systemu.
 6. Zespół nadzorujący WKO – ogół Weryfikatorów (moderatorów) i Administratorów sprawujących opiekę merytoryczna i techniczną nad WKO.
 7. Regulamin – niniejszy dokument.

 

II.   Informacje podstawowe

 1. Wielkopolska Kartoteka Ornitologiczna (WKO) jest kontynuacją projektu Kartoteki Regionalnej zainicjowanego przez Zakład Biologii i Ekologii Ptaków UAM. W latach 1980-1995 zgromadzono w niej na papierowych kartach około 120 tysięcy obserwacji, które zostały wykorzystane w przygotowaniu monografii „Ptaki Wielkopolski”. W okresie późniejszym, do 2010 r. dane do WKO gromadzono w wersji elektronicznej (formularz Excel).
 2. W WKO gromadzone są zarówno nowe informacje faunistyczne jak i te z lat wcześniejszych, których Obserwatorzy nie zdeponowali dotychczas w poprzednich wersjach Kartotek.
 3. WKO ma dostarczyć naukowych informacji na temat występowania w Wielkopolsce ptaków, dla których nie możemy uzyskać reprezentatywnych danych w oparciu o inne projekty (WAO, MPPL i inne projekty monitoringu ptaków). WKO ma również służyć promocji ruchu ornitologicznego oraz szybkiej wymianie informacji o interesujących faunistycznie faktach.
 4. Obszar, z którego gromadzone są informacje w WKO to tzw. Wielkopolski Region Ornitologiczny. Dokładne granice regionu można znaleźć w zakładce Region w stopce strony.
 5. W projekcie może uczestniczyć każdy obserwator ptaków, bez względu na wiek i wykształcenie oraz stopień zainteresowania ornitologią. Użytkownik powinien cechować się rzetelnością oraz uczciwością w prowadzeniu i zgłaszaniu obserwacji. Współpraca opiera się na obopólnym zaufaniu i założeniu, że informacje przekazane przez każdego z obserwatorów są wiarygodne i prawdziwe. Krytycyzm wobec własnych obserwacji i uczciwość wobec innych obserwatorów są podstawowymi wymaganiami stawianymi wszystkim Użytkownikom (obserwatorom).
 6. W skład grupy zarządzającej oraz sprawującej merytoryczną opiekę nad WKO wchodzą przedstawiciele ośrodków naukowych i pozarządowych organizacji przyrodniczych i ornitologicznych działających na terenie Wielkopolski oraz osoby niezrzeszone, wykazujące się dużym doświadczeniem terenowym.
 7. WKO dostępna jest pod adresem http://www.wko.eko.org.pl/.

 

 III.   Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z WKO i zakres odpowiedzialności Zespołu Nadzorującego.
 2. W sprawach nie poruszonych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Poprzez fakt korzystania z WKO Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

 

IV.   Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z WKO w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści.
 3. Użytkownik przekazujący swoje dane nie traci prawa do nich, nadal pozostaje ich współwłaścicielem i może dowolnie je wykorzystywać.
 4. Użytkownik ma prawo do wygenerowania danych ze swoich obserwacji w formie zestawienia w arkuszu Excela.
 5. Użytkownik przekazując swoje dane do WKO wyraża automatyczną zgodę na ich wykorzystanie w syntetycznych i cząstkowych publikacjach naukowych dotyczących awifauny regionu. Szczegółowe dane obserwacji opublikowanych będą sygnowane imieniem i nazwiskiem obserwatora (obserwatorów).
 6. Wykorzystując dane zdeponowane w WKO należy podać źródło cytowanych danych według następującego schematu:

  Wielkopolska Kartoteka Ornitologiczna 2015. www.wko.eko.org.pl

 7. Użytkownik ma obowiązek udzielić Weryfikatorom dodatkowych wyjaśnień związanych z dowolną obserwacją, jeśli zwrócą się oni z takim pytaniem. W przypadku nie udzielenia wystarczających informacji w ciągu 30 dni, Weryfikator ma prawo usunąć wątpliwą obserwację z WKO.

 

V.  Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. W celu uzyskania dostępu do WKO, niezbędne jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwia Użytkownikowi dodawanie własnych obserwacji z obszaru WRO zgodnie z kryteriami Listy gatunkowej.
 2. Umieszczenie w bazie danych wprowadzonej przez Użytkownika obserwacji, następuje po jej zatwierdzeniu przez Weryfikatora. Wszelkie wątpliwości związane z weryfikacją będą rozwiązywane drogą korespondencji elektronicznej lub telefonicznej.
 3. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem formularza rejestracyjnego przetwarzane są w sposób zgodny z zezwoleniem udzielonym przez Użytkownika oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na serwerze WKO w sposób zapewniający właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie Administratorzy. Hasła Użytkowników są zapisane w bazie danych jedynie w formie zaszyfrowanej i ich oryginalne brzmienie jest niewidoczne.
 4. Każdy Użytkownik, który dokonał rejestracji w WKO, ma zapewniony dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 5. Dane o rozmieszczeniu gatunków ptaków, jak i wybrane dane osobowe, takie jak imię i nazwisko są, po uprzedniej weryfikacji, udostępniane na stronach WKO, na co Użytkownik wyraża zgodę podczas rejestracji.
 6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych współobserwatorów (imienia i nazwiska) odbywa się za ich zgodą, odpowiedzialność za umieszczenie danych ponosi Użytkownik. 
 7. Zespół Nadzorujący WKO nie udostępnia zgromadzonych za pośrednictwem WKO danych osobowych Użytkowników, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

VI.  Prawa własności intelektualnej

 1. WKO zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i materiały multimedialne.
 2. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach WKO, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone.
 3. Użytkownik może korzystać z utworów i danych opublikowanych na stronach WKO jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części WKO w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody Zespołu Nadzorującego WKO. Wyjątek stanowi lista gatunkowa, którą można wyeksportować do arkusza excela otwierając odpowiednią zakładkę w stopce strony.
 5. Użytkownicy udostępniający na stronach WKO treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach WKO treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 6. Dane zgromadzone w WKO nie mogą być wykorzystane w publikacjach o charakterze komercyjnym (np. różnego rodzaju ekspertyzach), bez uzyskania zgody autora/ów obserwacji.

 

VII.  Odpowiedzialność

 1. Zespół nadzorujący WKO nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach WKO informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 2. Korzystanie z WKO odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 3. Zespół nadzorujący WKO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem WKO.
 4. Zespół nadzorujący WKO nie udziela żadnej gwarancji na to, że korzystanie z WKO przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje na stronach WKO sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 5. Zespół nadzorujący WKO nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z WKO w sposób sprzeczny z postanowieniami  niniejszego Regulaminu.

 

VIII.  Postanowienia końcowe

 1. Zespół Nadzorujący WKO zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z WKO po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach WKO.